top of page

מן הפסיקה

סע"ש 66994-01-20 חנה פורר נ' הכללה האקדמית נתניה ואח' ניתן ביום 28.8.22

בית הדין האזורי דחה תביעה של עובדת ותיקה בטענות של התנכלות תעסוקתית - התעמרות, הוצאת לשון הרע, פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי ושלא כדין בהעדר שימוע.

צוות משרדנו ייצג בהליך את המכללה האקדמית נתניה ואת מנכ"ל מכללה.

סע"ש 37023-12-18 יפעת כץ יעיש ואח' נ' מפעלי אנקורי (1971) בע"מ ניתן ביום 18.7.21

בית הדין האזורי דחה תביעה של חמישה מורים שפוטרו מרשת החינוך וטענו כי פיטוריהם נעשו על רקע ניסיונם להקים ועד עובדים ותוך פגיעה בהתארגנות 

צוות משרדנו ייצג בהליך את רשת החינוך אנקורי.

ס"ק 15289-03-21 ועד הסגל האקדמי הבכיר במרכז האקדמי לב ואח' נ' המרכז האקדמי לב, ניתן ביום 16.6.21

בית הדין האזורי קיבל בקשה לסעדים זמניים שהגיש ועד הסגל האקדמי הבכיר ויו"ר הועד, ד"ר יוסי טובול, וקבע כי המרכז האקדמי לב פעל באופן שמהווה פגיעה בהתארגנות.

נפסקו פיצויים משמעותיים בגין פגיעה בהתארגנות בסך של 50,000 ₪ ליו"ר הועד ו-50,000 ₪ לועד הסגל.

צוות משרדנו ייצג בהליך את ועד הסגל האקדמי הבכיר ואת יו"ר הארגון.

ע"ע  44915-09-19  "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות נ' רון טוליאן ניתן ביום 5.4.20

בית הדין הארצי הפך את החלטת בית הדין האזורי לאשר בקשה לתובענה ייצוגית בעילה של תשלום בחסר בגין עבודה בשעות נוספות בסכום של כ-10 מלש"ח. בהמלצת בית הדין ההליך הסתיים בהסתלקות מתוגמלת בסכום כולל של 30,000 ₪ בלבד. 

צוות משרדנו ייצג בהליך את מאיר חברה למכוניות ולמשאיות בע"מ.

ת"צ 8781-09-18 פטיטו נ' מגן דוד אדום ניתן ביום 14.5.19

בית הדין האזורי לעבודה המליץ על הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין אי תשלום תגמולי מילואים בסכום של כ-5 מלש"ח, שהתקבלה ע"י המבקש.

צוות משרדנו ייצג בהליך את אגודת מגן דוד אדום.

ת"צ 29306-10-17 סילמן נ' מגן דוד אדום ניתן ביום 21.2.21​

צוות משרדנו ייצג את אגודת מגן דוד אדום בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין אי תשלום שכר עבור "זמן התארגנות" – 10 דקות לפני תחילת משמרת בסכום של כ-23 מלש"ח. 

לאחר ניהול שלב ההוכחות בית הדין האזורי בירושלים מצא כי לא שוכנע שתובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת, והמליץ על הסתלקות מתוגמלת. ההליך הסתיים בהסתלקות מתוגמלת בסכום כולל של 25,000 ₪ בלבד.

ס"ק 22232-11-18 ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת אריאל נ' אוניברסיטת אריאל ניתן ביום 14.1.19

צוות משרדנו ייצג את ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת אריאל שבשומרון בסכסוך קיבוצי בו נפסק כי החלטת האוניברסיטה לאסור באופן גורף מינוי מקביל לתפקידי ניהול אקדמיים ולתפקידים בוועד או במועצה של ארגון הסגל הבכיר מהווה פגיעה בחופש ההתארגנות, ועל כן בטלה.

עוד נפסק כי הפסקת תשלום גמול ניהול ליו"ר ארגון הסגל הבכיר עבור תפקידו כסגן דיקן מהווה הרעה בתנאי עבודתו על רקע פעילותו כיו"ר ארגון עובדים ומנוגדת לחוק, כך שהאוניברסיטה מחוייבת בתשלום גמול הניהול.

בר"ע (ארצי) 49234-02-18 אירה ויגדורצ'יק נ' איגוד ההתעמלות בישראל ניתן ביום 1.3.18

צוות משרדנו ייצג את מאמנת הנבחרת הלאומית בהתעמלות אומנותית, גב' אירה ויגדורצ'יק, כנגד איגוד ההתעמלות בישראל בהליכים זמניים כנגד הדחתה מתפקידה. בית הדין הארצי פסק כי הליך פיטוריה היה שלא כדין ואכף את המשך העסקתה בתפקידה עד לתום ניהול התביעה העיקרית.

ע"ע (ארצי) 4333-11-19 מדינת ישראל נ' נטלי גוטמן ניתן ביום 29.3.20​

צוות משרדנו ייצג את גב' נטלי גוטמן בערעור על החלטת הממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה.

בהליך שהתקיים בבית הדין הארצי התקבלה הטענה ולפיה יש לפרש את הסעיף הרלוונטי בחוק עבודת נשים (סעיף 9(ה)(3)), כך שיחול הן על תקופת הטיפולים והן על תקופת 150 הימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר מבין כל סוגי הטיפולים, ובכך הורחבה באופן משמעותי ההגנה על זכויות נשים בטיפולי פוריות.

ס"ק 30238-07-13 ארגון הסגל הבכיר אונ' בר-אילן נ' אוניברסיטת בר-אילן ניתן ביום  03.03.15​

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את טענות ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת בר אילן בבקשת צד בסכסוך קיבוצי, ופסק כי האוניברסיטה הפרה את הוראות ההסכם הקיבוצי שבין הצדדים וחייבה לשלם פדיון ימי מחלה לחברי הסגל הפורשים כולל שורה תוספות שלא נלקחו בחשבון במשך שנים.

צוות משרדנו ייצג בהליך את ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת בר אילן.

סע"ש 11133-12-1 שחם ואח' נ' מוזיאון ארץ ישראל ניתן ביום 14.2.21

בית הדין האזורי קיבל את טענות מוזיאון ארץ ישראל שיוצג ע"י משרדנו, ביחס לפרשנות הנכונה של  ההסכם הקיבוצי שחל עליו, ולפיה הוא אינו מחויב לשלם לעובדיו הפורשים לגמלאות פיצויי פיטורים לפי החישוב הסטטוטורי. צוות משרדנו ייצג בהליך את מוזיאון ארץ ישראל.

סע"ש 28641-04-15 חזי כהן נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ ניתן ביום 20.6.17​

בית הדין האזורי דחה תביעתו של עובד חברת דן לתשלום הפרשי פיצויים ופסק כי החברה פעלה כדין שעה שהסתמכה על חוות דעת רפואית של רופא תעסוקתי מטעמה זאת לאור חובותיה הציבוריות שמחייבות אותה לתהליך בירור של המצב הרפואי של נהגיה שהוא אחיד, עקבי, שוויוני, ומוסכם.

צוות משרדנו ייצג בהליך את חברת דן, חברה לתחבורה ציבורית בע"מ.

ע"ע 141-10 ג'קי רבח נ'  דן חברה ציבורית לתחבורה בע"מ ניתן ביום 6.12.12​

בית הדין הארצי דחה את ערעורו של עובד חברת דן, ופסק כי סעיף הביטחון התעסוקתי בהסכם הקיבוצי אינו מחייב את החברה להעסיק את עובדיה עד גיל פרישה אלא בתפקידי נהיגה.

בית הדין אף קיבל את עמדת החברה כי לא הפרה את חובתה לעשות מאמץ בתום לב לאתר למערער תפקיד חלופי, כמו גם את טענתה כי הסכם העבודה האישי של העובד כולל תנאי מכללא, ולפיו ככל שהעובד לא יוכל עוד להמשיך לעבוד כנהג אוטובוס, ולא ניתן יהיה להציבו בתפקיד חלופי מתאים (חרף מאמצים כנים לאיתורו) אזי תבוא עבודתו של העובד לידי סיום מוסכם, תוך זכאות לפיצויי פיטורים.

צוות משרדנו ייצג בהליך את חברת דן, חברה לתחבורה ציבורית בע"מ.

ע"ע 48932-05-20 פרופ' פיקאר נ' המכללה האקדמית נתניה ניתן ביום 25.11.20

בית הדין הארצי דחה ערעורו של עובד בכיר במכללה, וקיבל את עמדת המכללה האקדמית נתניה ולפיה העובד הסכים ולו מכללא, להפחתות שכר. בנוסף התקבלה עמדת המכללה ולפיה לא קיימת לו זכאות להפרשי שבתון או זכות ללמד באופן חלקי במהלך שנת שבתון, כי לא הייתה חובה ליתן לו זכות טיעון בנוגע לדחיית בקשתו ללמד חלקית בשבתון, ואין בהחלטה שהתקבלה בעניינו משום חוסר תום לב. בכך נדחתה במלואה התביעה שהסתכמה במאות אלפי שקלים.

צוות משרדנו ייצג בהליך את המכללה האקדמית נתניה.

סע"ש 44450-07-16 ענבל שרביט נ' המכללה האקדמית נתניה ניתן ביום 31.12.18

נדחתה במלואה תביעתה של עובדת המכללה האקדמית נתניה ולפיה פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים ולחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. כן נדחתה התביעה לפיצוי בגין פיטורים תוך הפרת חובת השימוע ולזכויות נוספות הנובעות מתקופת עבודתה בנתבעת וסיומה.

צוות משרדנו ייצג בהליך את המכללה האקדמית נתניה.

סע"ש 31855-05-18 זנדברג נ' המכללה האקדמית נתניה ניתן ביום 26.8.18

נדחתה בקשתו של עובד המכללה האקדמית נתניה לאכיפת יחסי עבודה בטענה שפוטר מטעמים זרים ורק בשל בקשתו לצאת לשבתון. בית הדין קיבל את טענות המכללה במלואן ולפיה סיום ההתקשרות עם המרצה נעשה כדין כחלק מהליך צמצומים.

צוות משרדנו ייצג בהליך את המכללה האקדמית נתניה.

bottom of page