top of page

תחומי עיסוק

ייצוג מעסיקים

חובותיו של המעסיק כלפי עובדיו מוסדרים בשורה של דינים, לצד פסיקה דינמית, הולכת ומתפתחת, של בתי הדין לעבודה. המעסיק נדרש להבטיח לעובדיו את מכלול הזכויות המוקנות להם בדין, ומצופה לספק להם סביבת עבודה בטוחה, יציבה, ובמידת האפשר גם מספקת ומתגמלת. בא בעת המעסיק נדרש לקדם ולשמר ערכים של יעילות והתייעלות מתמדת, קבלת מרות, שמירת המשמעת במקום העבודה והלויאליות למקום העבודה.

משרדנו מלווה ומייעץ למעסיקים רבים, קטנים כגדולים, ומלווה את מנהליהם בכל ההיבטים של התנהלותם מול עובדיהם, הן במישור הפרט והן במישור הקיבוצי, תוך תשומת לב לצרכים הייחודיים של כל מעסיק ולנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה. היעוץ המשפטי ניתן החל מ'מותר ואסור' בראיונות עבודה, דרך ניסוח הסכמי העסקה בהתאם לצרכים הייחודיים של כל מקום עבודה, הבטחת עמידת מעסיק בהוראות הדין השונות במהלך יחסי העבודה, גיבוש נהלי עבודה ומסמכי מדיניות מנחים, ליווי הליכי PIP (תוכניות לשיפור ביצועים), שימועים משמעתיים והליכי סיום העסקה.

לצד הייעוץ המשפטי השוטף, אנו מייצגות את לקוחותינו בהליכים משפטיים בסכסוכי הפרט, כמו גם בתובענות ייצוגיות.

מעסיקים אשר עובדיהם מאוגדים בארגוני עובדים, מלווים ע"י צוות משרדנו גם בניהול משאים ומתנים קיבוציים מול ארגון העובדים עד לשלב החתימה על הסכם קיבוצי או עדכונו של הסכם קיים, כמו גם בניהול משברים קיבוציים, ליווי הליכים משמעתיים המתנהלים בהתאם להסכמים קיבוציים ותקנוני משמעת. צוות המשרד מומחה ועתיר ניסיון בתחום משפט העבודה הקיבוצי.

בנוסף, משרדנו מלווה ומייצג מעסיקים בהליכים מול הרשויות, בבקשות לקבלת היתרים שונים (היתר לפיטורי נשים בהריון, היתרים לעבודה בשבת, לעבודה בשעות עבודה נוספות חריגות וכו'), ובהליכי בדיקה של מנהל ההסדרה והאכיפה של משרד העבודה.

ייצוג עובדים

צוות משרדנו מתמחה בייצוג עובדים החל משלב המשא ומתן והקבלה לעבודה, דרך שינויים בתנאי העסקה, התעמרות והתנכלות וכלה בעת פרישה או פיטורים, לרבות יעוץ בהליכי שימוע ובהליכי משמעת. למשרדנו ניסיון רב בייצוג בערכאות לרבות ייצוג בצווי מניעה נגד פיטורים.  המשרד היה שותף לפסקי דין תקדימיים בענין אכיפת יחסי עבודה ופרשנות של חוק עבודת נשים.

ארגוני עובדים

צוות משרדנו צבר ניסיון רב בייצוג ארגוני עובדים בתחום ההשכלה הגבוהה, ובכלל זה מייצג שנים רבות את ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בר אילן וכן את ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת אריאל. במסגרת הייצוג והליווי המשפטי, משרדנו ליווה הכרזות על סכסוכי עבודה ושביתה, ליווי משא ומתן קיבוצי לקראת חתימה על הסכם קיבוצי, הסדרים קיבוציים ונהלים לרבות תקנון משמעת, וכן ייצג ובבתי הדין לעבודה בסכסוכים קיבוציים אגב הפרות ע"י המעסיק וכן בצווי מניעה כנגד צעדים ארגוניים שנקט ארגון הסגל, וקצר הישגים והצלחות, כולל הישגים תקדימיים לארגוני הסגל.

הטרדה מינית

מקום העבודה הוא זירה שבה מתקיימים מגעים ומערכות יחסים בין גברים לנשים.

החוק למניעת הטרדה מינית הוביל לשינוי משמעותי של הנורמות והשיח במקומות עבודה. אך למרות העלייה במודעות של עובדים ומעסיקים לצורך במניעת הטרדה מינית ומיגורה של התופעה מעולם העבודה, הלכה למעשה מדובר בתופעה שעדיין נפוצה, ומזמנת אירועים מורכבים לטיפול מבחינתם של כל הצדדים המעורבים - הצד המוטרד, הצד המטריד, המעסיק ולעיתים גם מבחינתם של עובדים נוספים במקום העבודה שהיו עדים לאירוע ההטרדה.

צוות משרדנו צבר ניסיון רב בליווי מעסיקים בהטמעת אמצעים למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה, בליווי מעסיקים בבירור תלונות בדבר הטרדה מינית (גביית התלונה, בירורה, הכנת דו"ח והמלצות הממונה על מניעת הטרדה מינית, קבלת החלטה ביחס לצעדים הנדרשים, ויידוע כלל הצדדים הרלוונטיים), בליווי הליכים משמעתיים כנגד עובדים שהועלו כנגדם תלונות בדבר הטרדה מינית, ובניהול הליכי ליטיגציה בתחום.

לצד ייעוץ וליווי כאמור, אנו מציעות ללקוחותנו הרצאה בתחום, לצורך הדרכה של מנהלים או עובדים, בה אנו סוקרות את הוראות החוק הרלוונטיות תוך מתן דגשים לייחודיות של סוגיות שונות כמו יחסי מרות והסכמה במקומות עבודה, לאור פסיקתם של בתי הדין לעבודה.

bottom of page